Tips bij ziekmelding buitenland

Je werknemer geniet van zijn vakantie. Denk je. Plots krijg je een telefoontje dat hij ziek is geworden tijdens de vakantie. Wat nu? Tips voor een zieke werknemer op vakantie.

Werknemers moeten vakantiedagen binnen een bepaalde periode opmaken. In die zin ben je dus maar wat blij als de werknemer op vakantie gaat. Maar wat als hij tijdens zijn vakantie ziek wordt? Mag je dan nog steeds de vakantiedagen inhouden? En hoe gaat het met het volgen van het verzuimbeleid? Dat wordt een stuk lastiger wanneer een medewerker ver weg is. Tips voor zieke werknemers op vakantie.

Ziekmelden tijdens vakantie

Wanneer een werknemer op vakantie ziek wordt, is het belangrijk dat hij dat – net als anders- in de ochtend van de eerste ziektedag meldt bij de leidinggevende. Wanneer een werknemer achteraf vertelt dat hij ziek was tijdens zijn vakantie, kun en hoef je daar niets mee te doen.

Vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Net als dat je onder normale omstandigheden geen vakantiedagen mag inhouden bij ziekte, mag dat ook niet als de werknemer al op vakantie is. De opgenomen vakantiedagen worden dus weer terug op de vakantiedagenregistratie gezet. Vanzelfsprekend gaat het hierbij enkel om de dagen dat de werknemer ziek is. De medewerker heeft bijvoorbeeld aan het begin van het jaar 25 vakantiedagen. Hij neemt er 20 op voor de grote vakantie. Helaas wordt hij halverwege de vakantie 5 (werk)dagen ziek. Dan heeft hij na terugkomst van de vakantie nog 10 vakantiedagen over.

Uitzondering op deze werkwijze is wanneer er schriftelijk is overeengekomen dat er wél verrekening van ziektedagen plaatsvindt. Je kunt met een werknemer afspreken om bij ziekte vakantiedagen in mindering te brengen. Je mag als werkgever alleen debovenwettelijke dagen van datzelfde jaar verrekenen. De overgebleven vakantiedagen van voorgaande jaren en de wettelijke vakantiedagen hoeft een werknemer nooit in te ruilen bij ziekte. Let wel, vakantiedagen inruilen mag niet zomaar. Dit moet expliciet vermeld staan in het arbeidscontract of in de cao. Ook kan de werknemer er op het moment zelf (dat hij ziek is) mee instemmen dat hij één of meer dagen verlof opneemt. Een werkgever mag hem daar echter niet toe dwingen.

Plichten werknemer: ziekte tijdens vakantie bewijzen

Omdat je bijvoorbeeld geen arboarts ter controle naar de werknemer kunt sturen, is de werknemer verplicht zelf bewijs te leveren voor zijn ziekte en de duur ervan. In het geval dat hij te ziek is om naar huis terug te keren, kun je vragen om een artsverklaring van een dokter ter plaatse. Dan heb je enig bewijs in handen, hoewel dergelijke verklaringen in sommige landen eenvoudig op de markt te koop zijn.
Daarnaast moet de werknemer doorgeven waar hij verblijft en hoe hij te bereiken is. Hij kan niet zomaar verder rondtrekken, omdat je als werkgever wel degelijk een controleur langs kunt sturen. Maak de werknemer ook duidelijk dat hij zich aan de regels heeft te houden. Doet hij dat niet dan kun je in sommige gevallen de loonbetaling opschorten. Bijvoorbeeld bij verwijtbaar handelen of wanneer blijkt dat de werknemer niet ziek is (of dat niet kan onderbouwen)

Contractuele afspraken bij ziekte buitenland

Je kunt in het arbeidscontract, de cao of het reglement rond ziekmelden (voor 10.00 uur melden, thuis blijven, enzovoort) ook opnemen wat te doen bij ziekte in het buitenland. Denk daarbij aan de volgende punten voor ziekmelding bij vakantieziekte. Indien de werknemer zich tijdens of bij het ontstaan van de ziekte in het buitenland bevindt, moet de ziekmelding op de hiervoor aangegeven manier plaatsvinden. Dat houdt in dat:

  • de werknemer zich binnen drie dagen ziek meldt bij zijn leidinggevende en de adresgegevens en telefoonnummer doorgeeft waarop hij te allen tijde bereikbaar is
  • de werknemer een medische verklaring zal moeten overleggen van een geraadpleegde arts of controleorgaan in het buitenland. Deze verklaring moet duidelijk leesbaar in het Engels zijn opgesteld. Daarop moet de aanvang, aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid evenals de voorgeschreven behandeling vermeld staan
  • indien de werknemer aangeeft niet in staat te zijn tot reizen, hij/zij bij terugkeer in Nederland een verklaring van niet-reisvaardigheid moet kunnen overleggen, afgegeven door een geraadpleegd arts of controleorgaan in het buitenland
  • van de werknemer wordt verlangd dat hij/zij na afloop van de vakantieperiode en indien in staat tot reizen, zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeert, zodat beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een bedrijfsarts kan plaatsvinden
  • de werkgever zorgt ervoor dat de melding en overige gegevens worden doorgeven aan de arboverpleegkundige of bedrijfsarts

Bron: Ondernemer in business http://ondernemerinbusiness.nl/personeel/ziekteverzuim/2483/werknemer-wordt-ziek-op-vakantie/

Kleine bedrijven raken verstrikt in de wirwar van regels en wetten rondom verzuim en reintegratie

Daar sta je dan als ondernemer: je hebt maar een klein personeelsbestand (bijvoorbeeld minder dan 25 medewerkers) en dan wordt er een medewerker ziek. Dan zou je graag willen weten wat je moet doen en op welk moment.In je zoektocht kom je allerlei vaktermen tegen en voordat je het weet zit je uren te struinen op internet en raak je steeds verder verstrikt in de wirwar van wet en regelgeving.

Wat was de vraag ook alweer?

Wat moet ik doen met mijn zieke werknemer!

O ja! En dan besluit je om een specialist in te huren om je wegwijs te maken. Maar dat kost wel wat (afhankelijk van de vraag en de hoeveelheid werk). Maar het kost ook veel geld als je “verzuimt” om de wettelijke regels te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een loonsanctie van een jaar het loon doorbetalen, opgelegd door het UWV. Dit na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van je medewerker, waarbij je ook al verplicht was om het loon door te betalen. En er stond niet eens arbeid tegenover. Het is de realiteit waar met name bedrijven in het MKB mee te maken krijgen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Kijk op de site van het UWV http://www.UWV.nl om te weten wat je moet doen en op welk moment in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

2. Maak zelf een stappenplan/verzuimprotocol om de regie in eigen beheer te houden.

3. Klik op WEBSITE VERZUIM IN BALANS  voor hulp bij het begeleiden van de zieke medewerker en/of het maken van een verzuimprotocol.

4. Niet meer betalen dan nodig is. Het is geen verplichting om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Op sommige momenten in de re-integratie is het wel verplicht om een externe deskundige te betrekken (bijvoorbeeld een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige), maar dat hoeft dus niet doorlopend!

 

Onderstaande punten kunnen gebruikt worden als basis voor de verzuimbegeleiding van de zieke medewerker en als uitgangspunt voor een verzuimprotocol.

 

–         route ziekmelding vanaf dag 1

–         ziekmeldingsformulier/eigen verklaring

–         rollenbeschrijving tijdens verzuim: werknemer/werkgever,  onafhankelijke begeleider (casemanager) en bedrijfrtsarts

–         verplichtingen werknemer en werkgever in het kader van de geldende CAO en wetgeving

–         consequenties van veroorzaken arbeidsongeschikt, belemmeren van herstel en niet meewerken aan de re-integratie

–         passend werk

–         deskundigenoordeel UWV

–         verzuim veroorzaakt door een bedrijfsongeval

–         verzuim veroorzaakt door een 3e partij (regres)

 

Succes en het is altijd mogelijk om via deze blog vragen te stellen over de begeleiding van de zieke medewerker. Een soort van helpdesk!

 

 

 

 

Nederland kleurt oranje (oranjekoorts). Hoe herken je dan zwart verzuim?

Wat is zwart verzuim? Dat is een ziekmelding of afwezigheid die niet in (verzuim)verlof hoort. Dit kan dus een ziekmelding zijn, terwijl de medewerker niet ziek is.

Maar hoe kun je dat herkennen en wat doe je er dan mee? En hoe ga je het tactisch aanpakken, want het zal je maar gebeuren dat de medewerker echt ziek is en je als leidinggevende je vermoeden (aanname) uit en zegt dat het wel heeel toevallig is dat hij of zij juist nu ziek is.

Voorkomen:

-Maak het bespreekbaar en probeer met ieders wensen rekening te houden (vraag dus wat ze graag zouden willen)

Zet daarbij de flexibele hulp in van medewerkers die niet om voetbal geven

-Toon en vraag begrip voor het feit dat wellicht niet iedereen blij is, maar spreek een wissel af bij de volgende wedstrijd of ronde.

Verzuim:

– Stel vragen (niet medisch) en laat de medewerker maar praten.

– Luister goed naar wat je door de medewerker verteld wordt en vraag door op de zaken waar je in gedachten je twijfels bij hebt.

– Oordeel niet! Vraag en toon begrip voor de situatie.

– Als je van mening bent dat er echt sprake is van zwart verzuim, moet je dat kunnen zeggen, maar wel onderbouwd met goede (lees ijzersterke argumenten) die je uit het verhaal hebt kunnen halen.

– Als je twijfelt of er echt sprake is van verzuim, nodig je de medewerker uit op kantoor voor een persoonlijk gesprek. Een medewerker die aangeeft dat hij/zij naar dokter kan of bijvoorbeeld wel kinderen naar of uit school kan halen of de hond uit kan laten, kan ook op gesprek komen. Maar dat kun je dus weten als je doorvraagt, gebruik makend van wat je van je medewerker weet.

– Zolang je uit het medische verhaal blijft, ook als medewerker dat zelf verteld, kun je heel goed afspraken maken. En afspraak is afspraak!

Voor en nabespreking:

– Geef van te voren aan dat er gezien de speciale bezetting extra aandacht zal zijn voor de ziekmeldingen om te voorkomen dat andere medewerkers de dupe worden van verzuim.

– Geef het gemiddelde aantal ziekmeldingen per maand aan.

– Meet het aantal ziekmeldingen tijdens het EK

– Deel de resultaten (positief en negatief) met het team na afloop van het EK.

Eigen regie:

Maak voor jezelf als leidinggevende de balans op door een  analyse van het verzuim te maken. Het is al vaak bewezen dat verzuim een keuze is en veelal te maken met gedrag. Dit is dus anders dan medisch gezien niet in staat te zijn om te werken. Benoem de conclusies die je daaruit kunt trekken. Op basis hiervan kun je een plan van aanpak maken voor de rest van het jaar. De resultaten van je kleine analyse zegt namelijk iets over het gedrag van je medewerkers, de loyaliteit en de keuzes. Ongeacht of het verzuim tijdens het EK hoger of lager is dan de rest van het jaar.