Leg afspraken over verlof tijdens ziekteverzuim vast in (bijstelling) plan van aanpak!

Medewerkers die verzuimen hebben ook recht op vakantie. De opbouw van verlofrechten is vanaf 1 januari 2012 veranderd. Maak het bespreekbaar met de medewerker en leg het vast als onderdeel van de reintegratie!

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2012 bouwt een werknemer evenveel verlof op tijdens langdurig verzuim, als werkend.

Hoe was het voor 1 januari 2012?

Dit was voorheen alleen gedurende de laatste 6 maanden. Hier werd de regel aangehouden dat je vakantie opbouwt als je werkt. Maar als er langer dan 6 maanden niet werd gewerkt, werd er ook geen verlof meer opgebouwd.

Opbouw vakantiedagen bij ziekte vanaf 1 januari 2012

De wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Daardoor is de volledige opbouw van vakantiedagen pas merkbaar na 6 maanden, dus na 30 juni 2012. Het is niet de bedoeling dat de medewerker u nadeel ondervindt van de nieuwe wet: Er is dus ten minste opbouw over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode, ook als de medewerker voor 1 juli 2012 weer beter is.

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

Een medewerker bouwt gedurende de gehele verzuimperiode verlof op. Gaat een medewerker op vakantie tijdens ziekteverzuim, dan kan er ook volledig verlof worden afgeschreven. Dit gaat echter niet vanzelf en het is belangrijk dat dit met de medewerker wordt afgesproken en schriftelijk wordt bevestigd. Bijvoorbeeld als een afspraak in het plan van aanpak of een bijstelling plan van aanpak.

De re-integratie wordt immers onderbroken en dit kan goed verantwoord worden. De medewerker wordt door het afschrijven van het verlof vrijgesteld van de re-integratieverplichting en kan optimaal van de vakantie genieten.

Doorlopend verzuim?

Laat de ziekmelding tijdens vakantie doorlopen. Zeker bij de medewerkers die langer dan 4 weken op vakantie gaan. Na een herstelmelding en een aansluitende periode van 28 dagen, gaat een ziekmelding als een nieuwe ziekmelding tellen en niet als een doorlopende.

Ziekmelding vanuit het buitenland?

Als een medewerker tijdens verzuim verlof opneemt, op vakantie gaat naar het buitenland en zich vanuit het buitenland ziek meldt, gaan er verschillende regels gelden:

– als het een doorlopende ziekmelding is, geldt er geen nieuwe ziekmelding, want de medewerker is immers al ziek

– als er sprake is van een andere verzuimoorzaak dan de oorspronkelijke verzuimoorzaak, dan gelden de “normale” regels voor een ziekmelding vanuit het buitenland (zie ander bericht over ziekmelding buitenland in archief bij juli)