Leg afspraken over verlof tijdens ziekteverzuim vast in (bijstelling) plan van aanpak!

Medewerkers die verzuimen hebben ook recht op vakantie. De opbouw van verlofrechten is vanaf 1 januari 2012 veranderd. Maak het bespreekbaar met de medewerker en leg het vast als onderdeel van de reintegratie!

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2012 bouwt een werknemer evenveel verlof op tijdens langdurig verzuim, als werkend.

Hoe was het voor 1 januari 2012?

Dit was voorheen alleen gedurende de laatste 6 maanden. Hier werd de regel aangehouden dat je vakantie opbouwt als je werkt. Maar als er langer dan 6 maanden niet werd gewerkt, werd er ook geen verlof meer opgebouwd.

Opbouw vakantiedagen bij ziekte vanaf 1 januari 2012

De wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Daardoor is de volledige opbouw van vakantiedagen pas merkbaar na 6 maanden, dus na 30 juni 2012. Het is niet de bedoeling dat de medewerker u nadeel ondervindt van de nieuwe wet: Er is dus ten minste opbouw over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode, ook als de medewerker voor 1 juli 2012 weer beter is.

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

Een medewerker bouwt gedurende de gehele verzuimperiode verlof op. Gaat een medewerker op vakantie tijdens ziekteverzuim, dan kan er ook volledig verlof worden afgeschreven. Dit gaat echter niet vanzelf en het is belangrijk dat dit met de medewerker wordt afgesproken en schriftelijk wordt bevestigd. Bijvoorbeeld als een afspraak in het plan van aanpak of een bijstelling plan van aanpak.

De re-integratie wordt immers onderbroken en dit kan goed verantwoord worden. De medewerker wordt door het afschrijven van het verlof vrijgesteld van de re-integratieverplichting en kan optimaal van de vakantie genieten.

Doorlopend verzuim?

Laat de ziekmelding tijdens vakantie doorlopen. Zeker bij de medewerkers die langer dan 4 weken op vakantie gaan. Na een herstelmelding en een aansluitende periode van 28 dagen, gaat een ziekmelding als een nieuwe ziekmelding tellen en niet als een doorlopende.

Ziekmelding vanuit het buitenland?

Als een medewerker tijdens verzuim verlof opneemt, op vakantie gaat naar het buitenland en zich vanuit het buitenland ziek meldt, gaan er verschillende regels gelden:

– als het een doorlopende ziekmelding is, geldt er geen nieuwe ziekmelding, want de medewerker is immers al ziek

– als er sprake is van een andere verzuimoorzaak dan de oorspronkelijke verzuimoorzaak, dan gelden de “normale” regels voor een ziekmelding vanuit het buitenland (zie ander bericht over ziekmelding buitenland in archief bij juli)

 

Tips bij ziekmelding buitenland

Je werknemer geniet van zijn vakantie. Denk je. Plots krijg je een telefoontje dat hij ziek is geworden tijdens de vakantie. Wat nu? Tips voor een zieke werknemer op vakantie.

Werknemers moeten vakantiedagen binnen een bepaalde periode opmaken. In die zin ben je dus maar wat blij als de werknemer op vakantie gaat. Maar wat als hij tijdens zijn vakantie ziek wordt? Mag je dan nog steeds de vakantiedagen inhouden? En hoe gaat het met het volgen van het verzuimbeleid? Dat wordt een stuk lastiger wanneer een medewerker ver weg is. Tips voor zieke werknemers op vakantie.

Ziekmelden tijdens vakantie

Wanneer een werknemer op vakantie ziek wordt, is het belangrijk dat hij dat – net als anders- in de ochtend van de eerste ziektedag meldt bij de leidinggevende. Wanneer een werknemer achteraf vertelt dat hij ziek was tijdens zijn vakantie, kun en hoef je daar niets mee te doen.

Vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Net als dat je onder normale omstandigheden geen vakantiedagen mag inhouden bij ziekte, mag dat ook niet als de werknemer al op vakantie is. De opgenomen vakantiedagen worden dus weer terug op de vakantiedagenregistratie gezet. Vanzelfsprekend gaat het hierbij enkel om de dagen dat de werknemer ziek is. De medewerker heeft bijvoorbeeld aan het begin van het jaar 25 vakantiedagen. Hij neemt er 20 op voor de grote vakantie. Helaas wordt hij halverwege de vakantie 5 (werk)dagen ziek. Dan heeft hij na terugkomst van de vakantie nog 10 vakantiedagen over.

Uitzondering op deze werkwijze is wanneer er schriftelijk is overeengekomen dat er wél verrekening van ziektedagen plaatsvindt. Je kunt met een werknemer afspreken om bij ziekte vakantiedagen in mindering te brengen. Je mag als werkgever alleen debovenwettelijke dagen van datzelfde jaar verrekenen. De overgebleven vakantiedagen van voorgaande jaren en de wettelijke vakantiedagen hoeft een werknemer nooit in te ruilen bij ziekte. Let wel, vakantiedagen inruilen mag niet zomaar. Dit moet expliciet vermeld staan in het arbeidscontract of in de cao. Ook kan de werknemer er op het moment zelf (dat hij ziek is) mee instemmen dat hij één of meer dagen verlof opneemt. Een werkgever mag hem daar echter niet toe dwingen.

Plichten werknemer: ziekte tijdens vakantie bewijzen

Omdat je bijvoorbeeld geen arboarts ter controle naar de werknemer kunt sturen, is de werknemer verplicht zelf bewijs te leveren voor zijn ziekte en de duur ervan. In het geval dat hij te ziek is om naar huis terug te keren, kun je vragen om een artsverklaring van een dokter ter plaatse. Dan heb je enig bewijs in handen, hoewel dergelijke verklaringen in sommige landen eenvoudig op de markt te koop zijn.
Daarnaast moet de werknemer doorgeven waar hij verblijft en hoe hij te bereiken is. Hij kan niet zomaar verder rondtrekken, omdat je als werkgever wel degelijk een controleur langs kunt sturen. Maak de werknemer ook duidelijk dat hij zich aan de regels heeft te houden. Doet hij dat niet dan kun je in sommige gevallen de loonbetaling opschorten. Bijvoorbeeld bij verwijtbaar handelen of wanneer blijkt dat de werknemer niet ziek is (of dat niet kan onderbouwen)

Contractuele afspraken bij ziekte buitenland

Je kunt in het arbeidscontract, de cao of het reglement rond ziekmelden (voor 10.00 uur melden, thuis blijven, enzovoort) ook opnemen wat te doen bij ziekte in het buitenland. Denk daarbij aan de volgende punten voor ziekmelding bij vakantieziekte. Indien de werknemer zich tijdens of bij het ontstaan van de ziekte in het buitenland bevindt, moet de ziekmelding op de hiervoor aangegeven manier plaatsvinden. Dat houdt in dat:

  • de werknemer zich binnen drie dagen ziek meldt bij zijn leidinggevende en de adresgegevens en telefoonnummer doorgeeft waarop hij te allen tijde bereikbaar is
  • de werknemer een medische verklaring zal moeten overleggen van een geraadpleegde arts of controleorgaan in het buitenland. Deze verklaring moet duidelijk leesbaar in het Engels zijn opgesteld. Daarop moet de aanvang, aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid evenals de voorgeschreven behandeling vermeld staan
  • indien de werknemer aangeeft niet in staat te zijn tot reizen, hij/zij bij terugkeer in Nederland een verklaring van niet-reisvaardigheid moet kunnen overleggen, afgegeven door een geraadpleegd arts of controleorgaan in het buitenland
  • van de werknemer wordt verlangd dat hij/zij na afloop van de vakantieperiode en indien in staat tot reizen, zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeert, zodat beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een bedrijfsarts kan plaatsvinden
  • de werkgever zorgt ervoor dat de melding en overige gegevens worden doorgeven aan de arboverpleegkundige of bedrijfsarts

Bron: Ondernemer in business http://ondernemerinbusiness.nl/personeel/ziekteverzuim/2483/werknemer-wordt-ziek-op-vakantie/