Arbeidsmotivatie en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsmotivatie en duurzame inzetbaarheid

Deze 2 onderwerpen zijn bijzonder actueel en onlosmakelijk verbonden met arbeidsverzuim.

Inderdaad, met de nadruk op arbeidsverzuim en geen ziekteverzuim. Dat een medewerker niet meer geschikt is voor het eigen werk, om wat voor reden dan ook, betekent niet dat de medewerker niet meer kan werken.Het vraagt de nodige aandacht van werkgever en werknemer om betrokken medewerkers op de arbeidsmarkt te houden. Een maatschappelijk doel, waarbij de arbeidsmotivatie van de werknemers een grote rol speelt. En arbeidsmotivatie wordt weer versterkt door de persoonlijke aandacht, een plan op maat!

In mijn gehele arbeidsverleden heb ik gezien hoe zowel werkgever als werknemer worstelden met dit probleem. Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter kwam er in ieder geval een rem op de eindeloze instroom van arbeidsongeschikten in de WAO/WIA.Iets waar ik als personeelsfunctionaris destijds heel blij mee was. En nog steeds blij mee ben!De WvP heeft er voor het grootste gedeelte voor gezorgd dat werknemers met benutbare mogelijkheden een kans kregen om op de arbeidsmarkt te blijven.

Er was echter ook een populatie met een WAO brandmerk die gewoon niet meer aan de bak kwamen. Ik deed werving en selectie en had de perfecte kandidaat voor een marketingfunctie op een hoofdkantoor. De kandidaat in kwestie beschikte over alle vaardigheden. Daarnaast was zij een doorzetter en ontzettend positief ingesteld. Reden hiervoor was dat zij 2 jaar daarvoor betrokken was geweest bij een zwaar auto ongeluk en in een rolstoel was beland. Zij ging tot het uiterste om haar plaats op de arbeidsmarkt terug te krijgen. Daar had ik een bijdrage aan kunnen leveren. Helaas mocht het niet zo zijn, want ik kreeg geen toestemming om haar aan te nemen. Kansloos en voor mij 1 van de drijfveren om de verdieping te zoeken in verzuim en re-integratie volgens de WvP.

Nu, jaren later, blijft het verhaal mij nog altijd bij en het komt steeds vaker weer bovendrijven. De reden hiervoor is dat er weer een toename is van het arbeidsverzuim.En dan vooral het langdurig verzuim. Ik hoor links en rechts om me heen dat de WvP op zijn retour is. Zoals ik het nu bekijk, zijn we deels terug bij af. Als werkgevers laten we het gebeuren dat werknemers langdurig niet aan het werk zijn en uiteindelijk de WIA ingaan. Veel re-integratiedossiers worden dichtgezet, alleen om een loonsanctie van het UWV te voorkomen. De instroom in de WIA neemt daardoor toe en het aantal kanslozen dus ook.

Wat mij betreft is de WvP niet op zijn retour en is het goed dat er maatregelen worden getroffen om de instroom van de WIA te voorkomen, zoals de subsidiemaatregelen van de overheid om werkgevers financieel te stimuleren om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Dit is naast de al bestaande subsidies en kortingen voor het in dienst nemen van langdurig werklozen en arbeids(on)geschikten.

Het moet echter wel van 2 kanten komen, zoals de WvP ook bedoeld is. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Werknemers die als doel hebben om niet te werken en een uitkering “op te halen”, missen dus de arbeidsmotivatie. Zij zullen voor dit gedrag geen beloning ontvangen in de zin van loon of een uitkering. Het is wel de taak van werkgever om dit in de juiste banen te leiden. Met (financiële) hulp van de overheid moet dit lukken en kan er samen gezorgd worden voor het behoud van laag arbeidsverzuim in Nederland!

 

Korte toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter:

Doel:Snel en effectief ingrijpen bij verzuim

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Gezamenlijke inspanning

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen

Passend werk

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Beoordelen van de situatie 

Naast de wettelijke verplichtingen hebben werkgevers ook een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen.